HOME ISOLATION แนวทางการปฏิบัติตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโควิด-19

Date

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้น ทำให้มีผู้ติดเชื้อทวีจำนวนมากต่อวัน โดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้แบ่งระดับอาการผู้ป่วยโควิด-19 ตามระดับอาการป่วยออกเป็นสีเขียว สีเหลือง สีแดง เพื่อการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ ซึ่งสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง จึงทำให้เกิดแนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิดที่บ้าน Home Isolation หรือ การแยกกักตัวที่บ้าน แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์ และอยู่ในระบบการตรวจโควิด ติดตามอาการ วันนี้ บริทาเนีย จึงขอนำแนวทางการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มสีเขียว ที่ไม่มีอาการแสดง หรือแสดงอาการเพียงเล็กน้อย สำหรับผู้ป่วยที่แพทย์ประเมินแล้วว่าสามารถรักษาตัวอยู่ที่บ้านได้ ก็สามารถปฏิบัติตนได้ง่ายๆ ดังนี้ครับ
 • แนวทางการปฏิบัติตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโควิด-19
 1. ห้ามคนมาเยี่ยมที่บ้าน
 2. ห้ามเข้าใกล้ทุกคนหรือเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร
 3. แยกห้องพัก ของใช้ส่วนตัว หากแยกไม่ได้ ควรแยกให้ห่างจากผู้อื่นมากที่สุด และควรเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
 4. ห้ามรับประทานอาหารด้วยกัน
 5. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 6. ล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์ ทุกครั้งที่จำเป็นจะต้องสัมผัส
 7. แยกซักเสื้อผ้า ผ้าขนหนู และเครื่องนอน ด้วยน้ำและสบู่หรือผงซักฟอก
 8. ควรใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่นและแยกขยะ

 • การดูแลจากสถานพยาบาล
 1. ปรอทวัดไข้และเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด
 2. Telemedicine โดยทีมแพทย์และพยาบาล
 3. รับประทานยาตามดุลยพินิจของแพทย์
 4. อาหารสามมื้อ ติดตาม ประเมินอาการ และให้คำปรึกษา
 5. หากอาการเปลี่ยนแปลงหรือแย่ลง ให้แจ้งทีมแพทย์และสถานพยาบาล

ที่มาข้อมูล: กรมการแพทย์

More
articles