รู้จัก “อัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน” ก่อนตัดสินใจเลือกธนาคารที่จะกู้

Date

ก่อนที่จะมองหาวิธีการกู้ซื้อบ้าน เราควรทำความเข้าใจ “อัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน” เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจเลือกธนาคารที่จะกู้ได้อย่างเหมาะสม โดย “อัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน” ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่…
 
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate)
อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกำหนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะและคงที่ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงตามความผันผวนของธนาคารหรือต้นทุน โดยธนาคารหรือแหล่งเงินกู้จะกำหนดตัวเลขมาเลยว่า จะต้องเสียอัตราดอกเบี้ยต่อปีกี่เปอร์เซ็นต์ตามเงื่อนไขสัญญา และจะคิดคงที่ตามนี้ในจำนวนปีตามแต่ช่วงเวลาที่กำหนด
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate)
อัตราดอกเบี้ยที่จะปรับขึ้นหรือลงตามต้นทุนหรือผลประกอบการของธนาคาร โดยจะมีการประกาศจากธนาคารออกมาเป็นระยะ ตามประกาศอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยจากธนาคาร ซึ่งผู้ที่ยื่นกู้ซื้อบ้านแต่ละคนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนต่างระหว่างรายได้และรายจ่าย หรือมูลค่าสินทรัพย์ค้ำประกัน ฯลฯ

More
articles