แจ้งเบาะการแสทุจริต

บริษัทจึงมีการกำหนดช่องทางรายงานและสนับสนุนให้ทุกท่านให้ข้อมูลรายงานเบาะแสการ กระทำผิด หรือการทุจริตใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท ผลิตภัณฑ์และบริการ

Call us

+66 (0) 20 300 000

Contact us

Whistleblower@britania.co.th